Skip to main content

Vergi Hukuku

Hukuk ofisimiz, Mali/Vergi Hukuku alanında oldukça birikimli ve etkin bir tecrübeye sahiptir. Yine söz konusu alanda sağlamış olduğu iş disipliniyle, uyuşmazlıkların çözümüne en verimli metotlar geliştirerek, müspet sonuç elde etme vizyonuna hizmet eder anlayış içinde hizmet vermektedir. Konuya ilişkin durumumuzu detaylandırmak gerekirse;

” Mali mevzuat uygulamalarına ilişkin; başlıca 213 sayılı Vergi Usul Kanun’unda düzenlemesine yer verilen vergisel ödevlerin yanında, anılan Kanun’un 359. Maddesinde yer verilen “kaçakçılık suçunun” oluşumu ve temas eden durumların neticelerine ilişkin esaslı tecrübe ve birikime sahip olduğumuz, aynı zamanda 359. Madde hükmü gereği yapılan “suçun faali ve iştirakçisi” kapsamındaki ceza yargılaması süreçleri çalışma faaliyet alanlarımızdandır.
” Ayrıca vergileme sürecinin çok teknik olduğu ve vergileme dışında çokça düzenlemenin olduğu, söz konusu vergi dışı düzenlemelerin de vergileme sürecine etki ettiği, ilgili Kamu Otoritelerince sıkça denetime tabi tutulan ve azami hadde kayıt altına alınmaya çalışılan faaliyet sektörlerinden olan “Tütün mamullerinin üretim ve satışı, Alkol mamullerinin üretim ve satışı, Limanda verilen hizmetler ve liman faaliyetleri, İnşaat faaliyetleri, Otomotiv/araç satış faaliyetleri, Petrol ürünlerini üretim ve satışı, Serbest bölge faaliyetleri, Maden ocağı faaliyetleri, Kozmetik ürünlerin üretim ve satışı, E-Ticaret” sektörlerinde yürütülen işlemler ve vergileme usulleri, müphem durumların çözümü hususlarındaki tecrübelerimiz sabit olup bu noktada en verimli ve çözüm odaklı yöntemler geliştirilerek en sağlıklı sonuçlar elde etme prensibimize uygun hizmet verme anlayışıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaktayız.

” 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele” Kanun’unun 2. Maddesin açıklandığı üzere; bazı sektörlerde yapılan işlem ve faaliyetlerin anılan Kanun düzenlemeleri gereği “suç” sayıldığı belirtilmiş olmakla beraber, aynı Kanun’unun 4’üncü maddesinde işlenen suçların nitelikli hallerine, 5’inci maddesinde “etkin pişmanlık” hükümlerine yer verilmiştir. Belirtilen hususlar ve diğer usul hükümlerine ilişkin açıklamalara yine anılan Kanun’unun düzenlemesi kapsamında olduğundan, temas eden hususlara ilişkin mer’i düzenlemeler değerlendirmeli ve en verimli haliyle hukuki düzlenme işlenmesi hayati öneme sahiptir. Bu nedenle, söz konusu süreçlerin, tecrübe ve birikim sıfatlarına haiz hukukçularca yürütülmesi, sonuca bağlanacak yaptırımı tümden kaldıracağı veya en hafif haliyle uygulanmasını sağlayacağı açıktır. Hukuk ofisimiz misyonu gereği, bu süreçlere ilişkin en güncel mevzuat düzenlemeleri esas alınarak bilgi ve tecrübemizi en verimli noktada paylaşıyoruz.

” Hukuk ofisimizin danışmanlık faaliyeti kapsamında verdiği hizmetlerde, Müvekkilin hukuki durumunun en iyi şekilde sunulması ve haklarının hatırlatılarak söz konusu hususlarda açıklama yapabilmesi ve savunması yapılacak durumların optimum seviyede yansıtılmasını sağlayacak bir süreç dizinimi dahilinde, vizyonumuza hizmet eden bir anlayışla, “Müvekkil odaklı” çözümler sunarak; hukuki bir sorunun tekemmülüne mahal vermeksizin hizmet verme anlayışıyla “danışmalık/bilgi” paylaşımı yapılmaktadır.

Bu faaliyet alanımızda başlıca verdiğimiz hizmetler;

 • Vergi Tekniği Raporu ve Vergi Suç Raporu esasında oluşan; 359. madde kapsamında sayılan fiillerden olan “sahte belge” ve “muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge” düzenleme veya kullanma fiillerinden kaynaklı yürütülen vergi inceleme süreci neticesinde tekemmül eden tarhiyat işlemeleri ve 213 sayılı VUK’un 367. Maddesi gereği Cumhuriyet Savcılığı ihbarı dolayısıyla oluşacak muhtemel ceza yargılaması savunması süreci,
 • Görüş Öneri Raporu ve/veya Suç Raporu esasında oluşan; 359. madde kapsamında sayılan fiillerin, 3568 sayılı Meslek Kanunu’nun kapsamında sayılan SMMM’lerin veya YMM’lerin iştirak süreci ve VUK’un mükerrer 227. Maddesi gereği mali ve müteselsil sorumluluğu süreçleri ve fiile iştirak dolaysıyla VUK’un 367. Maddesi gereği yapılacak ihbar neticesinde yapılacak ceza yargılaması süreci,
 • Vergi inceleme süreci, tanzim edilen “tutanak” ve “Raporların” değerlendirilmesi ve süreç yürütümü, (213 sayılı Vuk’un 134 ila 139 maddeleri gereği)
 • İkmalen, Re’sen ve İdarece yapılan her türlü tarhiyatların neticelerine ilişkin süreç yönetimi,
 • Aramalı inceleme süreci,
 • Vergilendirme işlemlerinde esas teşkil eden tebliğ süreci,
 • Mükellef hakları kapsamında sayılan düzenlemelerden olan “uzlaşma, ceza indirimi, şikayet başvurusu, ombudsmana başvuru, dava süreci ” müesseselerinin işletilmesine ilişkin mükellef hakları gözetilerek süreç yönetimi,
 • 5746 sayılı Kanun kapsamındaki “AR-GE” teşvik düzenlemelerine ilişkin süreç yönetimi,
 • 5520 sayılı Kanun’unun 32/A maddesinde sayılan indirimli kurumlar vergisi süreci ve yatırım teşvik belgesi kapsamında oluşan hukuki uyuşmazlıkların çözümü süreci,
 • Transfer fiyatlandırılması sürecinde oluşan “emsal bedel” sorunsalının çözümü ve transfer fiyatlandırması tebliğlerinin ilgili durumlara yürütülmesi süreci,
 • 3065 sayılı KDV Kanun’unda işlenen iade süreçlerine ilişkin uyuşmazlıkların giderilmesi sürecinin yönetimi,
 • 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’ndan kaynaklı uyuşmazlıkların ( Lisans işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklar, teminat istemine ilişkin uyuşmazlıklar ve sahte fatura sebebiyle istasyonların mühürlenmesine ilişkin uyuşmazlıklar) çözümlenmesi ve sonrasında oluşacak ceza yargılamasının soruşturma/kovuşturma aşamalarının yürütülmesi işlemleri,
 • 6183 sayılı AATUHK kapsamında yapılan işlemlerden olan “ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haciz, 3. Kişi alacakları haczi, ödeme emri … “ süreç ve işlemlere ilişkin olarak oluşan hukuki uyuşmazlık çözümü,
 • 4760 sayılı ÖTV Kanun’unun düzenlemelerine ilişkin; 13. Madde kapsamındaki “müteselsil sorumluluk” müessesesi dahil olmak üzere tekemmül eden hukuki uyuşmazlıkların çözümü,
 • Varlık Barışı ve 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili diğer Kanunların uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü ve İdarece yapılan işlemlerden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü,

Makale ve blog sayfamızdan ilgili konulara ilişkin yazılarımıza erişebilir, bizi takip edebilirisiniz…

yenerhukuk.com | 2023